นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น อ.3/1

 

นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์
ครูประจำชั้น อ.2/1

นางนฤมล นราวุฒิพันธ์
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวณีญารัตน์ เสมอนุ่น
ครูประจำชั้น อ.2/3


นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี
ครูประจำชั้น อ.2/4

นางเยาวนารถ เลาหบรรจง
ครูประจำชั้น อ.2/5

นางสาวเกวลี สุขนุ้ย
ครูประจำชั้น อ.3/2


นางปรารถนา ดำช่วย
ครูประจำชั้น อ.3/3

นางกัญญาพร ทุมรัตน์
ครูประจำชั้น อ.3/4


น.ส.จันทร์เพ็ญ สุวรรณฤทธิ์
ครูประจำชั้น อ.3/5

นางเพ็ญสุดา ณ สุวรรณ

ครูประจำชั้น อนุบาล1