> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

ครูจ้างสอน
ห้องคอมพิวเตอร์

ครูจ้างสอน
ห้องคอมพิวเตอร์

นางสาวรัตนพร ปรียะสมุทัย
ครูจ้างสอน ห้องคอมพิวเตอร์

นางสาวจิราภรณ์ ทองคำ
ครูจ้างสอน ห้องคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบุคคล

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นส. ณัฐากร พรหมเพ็ญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร

นางกัลยา บุญประกอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร

นางสาวสุทาทิพย์ อินทรพรหม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

 
 
 
 
-