นางสิรภัค สีแสง
หัวหน้าสายชั้น และ ครูประจำชั้น ป.3/1

 

นางพรทิพย์ กาลสัมฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวนภาพร
กิตติพงษานุรักษ์
ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวศันศนีย์ เส้งเสน
ครูประจำชั้น ป.3/4

นางนงลักษณ์ ชีช้าง
ครูประจำชั้น ป.3/5

นางแก้วตา ประภาส
ครูประจำชั้น ป.3/6

นายศักดา สุขย้อย
ครูพิเศษ วิชาสังคมศึกษา

นายฮาดี อาแวกะจิ
ครูพิเศษ วิชาศิลปะ

นางสาวมณเทียน ไชยสน
ครูพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ

นางสิริพร มุกดามนตรี
ครูพิเศษ