> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

 

นางอภิญญา พรหมเพ็ญ
หัวหน้าสายชั้น

 


นางสาวอภิษฎา นวลสมศรี


นางรัตนา สุนทร


นางสาวสุพัตรา ไกรนรา


นางนิตยา สาโรจน์

นางยุพล ชูแก้ว

นส.วรรณิษา ทับไทร

นางพรทิพย์ สุวรรณชาตรี

นายบทมากร ถาวรสิน

นายสมชาย ห้วยลึก