--> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก :::::::::::โรงเรียนมาตรฐานสาก
 

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2514  เนื้อที่ประมาณ 3.09 ไร่ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีกระบี่ หลังจากนั้นไปรวมกับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ที่ดินบริเวณนั้นจึงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และ ได้เริ่มดำเนินการสอน โดยนางสาวละเอียด หลานไทย เป็นผู้บริหารคนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 และขยายต่อไปปีละชั้น โรงเรียนได้พัฒนาจนกระทั่งปัจจุบัน
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2519 นางวิไล   ชวนะรักษ์
ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ในปีการศึกษา 2529 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เริ่มโครงการอนุบาลชนบท มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ.2541 นายจรูญ   ขุนเพชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่แห่งใหม่ ในพื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน 1.73 ตารางวา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้ใช้พื้นที่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีนายไพบูลย์ เสียงก้อง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 นายสมบูรณ์   แต่งเกลี้ยง ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้ย้ายนักเรียน ป.4 – ป.6 ไปเรียนที่ใหม่ โดยโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ที่เดิมจะมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และ นักเรียนป.1 – ป.6 โครงการสอนภาษา
ในปี พ.ศ. 2554 ได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
ในปี พ.ศ. 2555 วันที่ 5/5/2555 เวลา 5.55 น. โรงเรียนได้ทำพิธีเบิกฤกษ์เปิดป้ายโรงเรียนใหม่ โดยท่าน ดร.เบญจลักษณ์   น้ำฟ้า รองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นายประมวลเบ็ดเสร็จได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ แทนผู้อำนวยการสมบูรณ์   แต่งเกลี้ยง ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายสุเทพ เปียกบุตร มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ตั้งของโรงเรียน ปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ
1. ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย และ
ชั้นป.1-ป.6 โครงการ English Program
2. ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
จัดการเรียนการสอน ชั้นป.1-ป.6 โครงการปกติ และ
โครงการอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในปี 2556 โรงเรียนอนุบาลกระบี่จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง

คำขวัญโรงเรียน

ความรู้ คู่คุณธรรม

สุภาษิตโรงเรียน

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ไตร่ตรองเสียก่อนจึงทำดีกว่า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นหางนกยูง

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้าขาว

อักษรย่อโรงเรียน

อบ.

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

  
 
 
นายสุเทพ เปียกบุตร
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่
   
 
 
 
นายวิรัช เกี่ยวข้อง
 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
     
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
ผู้จัดทำ : นางสาวนภาพร กิตติพงษานุรักษ์ ออกแบบและจัดการเว็บไซต์