หมายเหตุ ถ้าเปิดภาพกิจกรรมไม่ได้ ให้กดที่แถบเตือนและกดคำสั่ง
Allow Blocked Content...และกด Yes