8-Point Star: ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย
ประจำปีการศึกษา 2555
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DSCF6748.JPG
ผอ.สมบูรณ์   แต่งเกลี้ยง กล่าวเปิดงาน

DSCF6755.JPG
รองสารพี   ศรีทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน
การจัดงานวันภาษาไทย

DSCF6757.JPG

ผอ.สมบูรณ์   แต่งเกลี้ยง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

DSCF6756.JPG
ผอ.สมบูรณ์   แต่งเกลี้ยง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

DSCF6758.JPG
ผอ.สมบูรณ์   แต่งเกลี้ยง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

DSCF6760.JPG
ผอ.สมบูรณ์   แต่งเกลี้ยง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

DSCF6765.JPG
นักเรียนรำเปิดงาน

DSCF6770.JPG
กิจกรรมของนักเรียนในงานวันภาษาไทย

DSCF6771.JPG
กิจกรรมของนักเรียนในงานวันภาษาไทย

DSCF6773.JPG
กิจกรรมของนักเรียนในงานวันภาษาไทย