เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก :::::::::::โรงเรียนมาตรฐานสาก
 

สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเปิดจำหน่ายสมุดทุกชั้นใน
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่
(ที่เก่า) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.
และโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2547 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูผู้สอนดนตรีไทย
นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ และ คณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
ระดับประเทศจากการแข่งขันทักษะวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2556 โดย ได้รับรางวัล
2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

นร.อนุบาลกระบี่ รับเกียรติบัตร นร.ด้านคุณธรรม ด้านกีฬา การเรียนดี และมีผลงานสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ณ สวนสาธารณธารา ...วันเด็ก'57

ทางโรงเรียนได้จัดงานต้อนรับผอ.ประมวล เบ็ดเสร็จ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่คนใหม่ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2556 รุ่น Pre-teenage ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าสู่การประกวดระดับภาคใต้ต่อไป

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย
เพื่อมาทำ MOC กับทางโรงเรียน ณ
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่(ที่เดิม)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเอมอร ปิติ ที่ได้รับรางวัล
ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
การปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ใน วันที่ 9 กันยายน 2556

ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูแก้วตา ประภาส ครู คศ.3
ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2555 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณครูเยาวนารถ เลาหบรรจง
ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ที่ได้รับการคัดเลือก
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(สสวท.)ร่วมกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด
ให้เป็นตัวแทนในการสาธิตการจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย เพื่อให้ครูปฐมวัยทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยทางทีมงาน
ได้มาทำการถ่ายทำวีดีทัศน์ตัวอย่างกิจกรรม
การเรียนรู้ปฐมวัย ในวันที่ 28 ก.พ. 56 - 1 มี.ค. 56
ห้องอนุบาล 2/4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้ต้อนรับ ชมรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 มา
ทัศนศึกษาดูงาน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้ทำการต้อนรับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจาก
JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG
ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม) โดยเป็น
ความร่วมมือจากการทำ MOC ระหว่างกัน นักเรียนหลักสูตรภาคปกติ (ป.1 - ป.6) และ นักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลกระบี่(ที่ใหม่) โดย
ป.1 - ป.2 เรียนที่อาคาร 1 อาคารสัตตบงกช

ป.3 - ป.4 เรียนที่อาคาร 3 ชั้น อาคารอุบลชาติ
ป.5 - ป.6 เรียนที่อาคารใหม่ อาคาร 4

สุดท้ายนี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ผู้ปกครองนักเรียนในการรับ - ส่ง บุตรหลาน ให้เข้า - ออกให้ถูกทาง เพื่อ ความสะดวกแก่ทุกคน

 

 
 
 
นายประมวล เบ็ดเสร็จ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่
   
 
 
 
นายวิรัช เกี่ยวข้อง
 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
     
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 และ ตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-610026 , 075-620844 E-mail : abk@windowslive.com